Šiaurės pr. 97, LT-49239, Kaunas
Tel.: (8-37) 38 67 48
Faks.: (8-37) 38 66 03
Kauno Kazio Griniaus progimnazija

Naujienos

 • Spausdinti

VĖL RUGSĖJIS...

 • Paskutinis atnaujinimas ( 2015-09-02 15:39 )

Nugriaudėjus rugsėjiniam žaibui, nušniokštus pirmajai rudeninei liūčiai, mūsų progimnazijos padangę nušvietė ne tik ryškūs saulės spinduliai, bet ir mokinukų, jų tėvelių, laukiančių mokytojų ir visų bendruomenės narių šypsenos.

Naujuosius mokslo metus pasitikome lydimi linksmuolio Karlsono bei išmintingosios Meri Popins. Taip mielai skambėjo pirmokėlių posmai, padrąsinantys mokytojos Laimutės Šaulienės žodžiai ir progimnazijos direktoriaus Stanislovo Šimanausko, svečių sveikinimai...  Šimtas keturiasdešimt keturi pirmokai, vedami vyriausiųjų mokinių- progimnazijos aštuntokų, šiemet sugužėjo į šventę, į pirmąją pamoką, pradėjo kelionę žinių ir išminties link...Šiais mokslo metais tapome bene didžiausia progimnazija Kauno mieste.

Pažinimo džiaugsmo, kantrybės, tarpusavio supratimo, tolerancijos, mažų ir didelių pasiekimų linkėkime vieni kitiems naujų prasidėjusių mokslo metų proga ir ženkime mokslo, žinių keliu.

Sėkmingų mokslo metų!

 • Spausdinti

Informacija mokinių tėveliams

 • Paskutinis atnaujinimas ( 2015-08-28 08:46 )

1. Mokiniai sveikatą turi pasitikrinti iki rugsėjo 15 dienos

Mokiniai sveikatą turi pasitikrinti iki rugsėjo 15 dienos ir pateikti atitinkamos formos Vaiko sveikatos pažymėjimą (forma Nr. 027-1/a). Nuo šių metų gegužės 22 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. V-951 patvirtinta statistinė apskaitos forma Nr. 027-1/a „Vaiko sveikatos pažymėjimas" (Žin., 2013, Nr. 52-2611). Ši forma 2015 m. gegužės 22 d. papildyta nauju punktu „Dantų ir žandikaulių būklės įvertinimas", tad dantų būklę turi įvertinti gydytojas odontologas.

Profilaktiškai tikrintis sveikatą turi visi vaikai iki 18 metų. Išduotas vaikų sveikatos pažymėjimas galioja metus. Taip pat reikia atminti, kad vaikai, pradedantys lankyti ikimokyklinio ugdymo įstaigą ir vėliau kiekvienais metais turi pateikti nustatytos formos Vaiko sveikatos pažymėjimą (forma Nr. 027 1/a).

2. Bendrojo ugdymo vadovėliais mokiniai aprūpinami nemokamai.

Vadovėlį papildančios mokymo priemonės - pratybų sąsiuviniai perkami knygynuose, tačiau jie neprivalomi ugdymo procese. Mokytojai rekomenduoja juos įsigyti, nes pratybų sąsiuviniai konkretizuoja vadovėlio medžiagą, skatina aktyvią mokinių veiklą, diferencijuoja užduotis, individualizuoja darbą, sudaro galimybes įvertinti pasiekimus ir patiems įsivertinti savo rezultatus.


3. Dėl mokinio pažymėjimo išdavimo.
Mokinio pažymėjimai išduodami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2012 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. V-817 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2005 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. ISAK-1801 „Dėl mokinio pažymėjimo išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo.
Naujo mokinio pažymėjimo išdavimo tvarka. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) gali kreiptis į klasės auklėtoją arba raštinės darbuotoją, pateikiant:
1.    Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (paso arba gimimo liudijimo) kopiją;
2.    1 dokumentinę nuotrauką (2,5 x 3 cm).
3.    Dokumentą, patvirtinantį giminystės ryšius su mokiniu arba dokumentus apie globos ar rūpybos nustatymą ir asmens paskyrimą globėju ar rūpintoju.
4.    Mokinio pažymėjimą atsiimti gali pats mokinys, kuriam išduotas mokinio pažymėjimas, klasės auklėtojas arba vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų).
5.    Mokinio pažymėjimas išduodamas mokinio mokymosi mokykloje laikotarpiu:
•      1-ų ir 5-ų klasių mokiniams – 4 mokslo metams.
•      2-ų ir 6-ų klasių mokiniams – 3 mokslo metams.
•      3-ų ir 7-ų klasių mokiniams – 2 mokslo metams.
•      4-ų ir 8-ų klasių mokiniams – 1 mokslo metams.

Praradus mokinio pažymėjimą:
1.    Į mokyklos sąskaitą Nr. LT26 4010 0425 0036 5422 (bankas DNB NORD), pervesti 2€, mokėjimo paskirtyje pažymint už mokinio pažymėjimą - mokinio vardas, pavardė, klasė.
2.    Mokyklos raštinei pateikiant:
•      Atliktos mokėjimo operacijos kvitą arba kvito kopiją.
•      Dokumentinę nuotrauką (2,5 x 3), atitinkančią mokinio amžių.
•      Asmens dokumento gimimo liudijimo arba paso kopiją.
Mokinio pažymėjimai išduodami raštinėje per dvi darbo dienas.

4. Mokiniai turi teisę į nemokamą maitinimą mokykloje, jeigu pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio (153€), o teisę į nemokamus pusryčius, jeigu jos neviršija 1 valstybės remiamų pajamų dydžio (102€). Atsižvelgiant į bendrai gyvenančių ar vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas - kai mokinys auga su vienu iš tėvų, auga trys ir daugiau mokyklinio amžiaus vaikų, tėvai (vienas iš tėvų) ar mokinys, dėl kurio kreipiamasi, turi negalią, įvykus gaisrui, padariusiam žalą bendrai gyvenančių asmenų turtui, sveikatai, mokinys yra patyręs socialinės riziką, mokiniai turi teisę į nemokamus pietus ir nemokamą maitinimą vasaros atostogų metu mokyklose organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose, jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 2 VRP (204€) dydžiai. Mokinių nemokamas maitinimas teikiamas toje mokykloje, kurioje mokiniai mokosi, neatsižvelgiant į jų gyvenamąją vietą. Mokiniams nemokamas maitinimas skiriamas nuo mokslo metų pradžios iki mokslo metų pabaigos. Dėl mokinių nemokamo maitinimo tėvai (globėjai) turi kreiptis į gyvenamosios vietos, kurią yra deklaravęs, seniūniją, į Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus specialistą. Jei pareiškėjas gyvenamosios vietos nėra deklaravęs, dėl nemokamo mokinio maitinimo jis turi kreiptis į seniūniją, kurioje gyvena.

5. Mokiniai turi teisę į paramą mokinio reikmėms įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio (153€). Parama mokinio reikmenims įsigyti teikiama pagal gyvenamąją vietą. Mokinio reikmenims įsigyti (įskaitant pirkimo pridėtinės vertės mokestį) skiriama 120 procentų bazinės socialinės išmokos dydžio (45,6€) suma vienam mokiniui per kalendorinius metus. Kad mokinys būtų aprūpintas mokymosi reikmenimis nuo mokslo metų pradžios, vienas iš mokinio tėvų ar globėjų (rūpintojų), pilnametis mokinys ar nepilnametis mokinys, kuris yra susituokęs arba emancipuotas (pareiškėjas), gali dėl jos kreiptis nuo tų metų liepos 1 dienos, bet ne ilgiau kaip iki tų metų spalio 5 dienos.
Dėl socialinės paramos mokiniams pareiškėjas kreipiasi į deklaruotos gyvenamosios vietos seniūniją, Socialinės paramos skyriaus specialistą, o jeigu gyvenamoji vieta nedeklaruota, į seniūniją, kurioje gyvena., užpildydamas prašymą-paraišką ir kartu su asmens tapatybę patvirtinančiais dokumentais pateikia dokumentus, patvirtinančius duomenis apie:

1. save ir bendrai gyvenančius asmenis;

2. gaunamas pajamas;

3. kitą socialinei paramai gauti būtiną informaciją.

6. Dėl mokinių važiavimo išlaidų kompensavimo.

Kaimuose ir miesteliuose gyvenantys bendrojo lavinimo mokyklų, profesinio mokymo įstaigų ir neformaliojo vaikų švietimo įstaigų moksleiviai, šių mokyklų ar įstaigų darbo dienomis važiuojantys į mokyklą ar įstaigą iki 40 km ir atgal mokinio pažymėjime nurodytu maršrutu vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais, tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais, maršrutiniais taksi ir keleiviniais traukiniais, turi teisę į važiavimo išlaidų kompensavimą. Neformaliojo vaikų švietimo įstaigų mokiniams ši lengvata taikoma ir ne darbo dienomis. Dėl važiavimų išlaidų kompensavimo reikia kreiptis į mokyklos, kurioje mokinys mokosi, administraciją.

7. Pailgintos dienos (popamokinės veiklos) grupės paslauga

Siekiant užtikrinti saugų, kryptingą vaikų ugdymą ir užimtumą po pamokų, progimnazijoje  steigiama pailgintos dienos (popamokinės veiklos) grupė. Ji steigiama einamiesiems mokslo metams mokyklos direktoriaus įsakymu, jei surenkamas mokyklos grupės paslaugos teikimo apraše nustatytas minimalus mokinių tėvų (globėjų) prašymų skaičius. Tėvai (globėjai, rūpintojai) turi teisę savo vaikams parinkti grupės lankymo trukmę. Vienam mokiniui teikiamos grupės paslaugos valandos įkainis - 0,58€. Norinčiųjų lankyti grupę mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) turi pateikti mokyklos direktoriui rašytinį prašymą. Pailgintos dienos grupės paslaugos teikimo Kauno Kazio Griniaus progimnazijoje tvarkos aprašą skaitykite skiltyje „Paslaugos“.

 • Spausdinti

DĖL MOKYKLINIŲ ŠVARKŲ

 • Paskutinis atnaujinimas ( 2015-06-12 13:38 )

Mokyklinį švarką galima įsigyti:

Antradieniais- ketvirtadieniais nuo 9 iki 12 vyksta dėvėtų švarkų mugė. Kreiptis į budėtoją.

Siuvykloje ,,Tometa“ Draugystės g. 19, tel.: (8- 37) 45 51 85 . Minimos siuvyklos darbuotojai medžiagomis rūpinasi patys. Jei norite švarką mokiniui(ei) siūti pasirinkę kt. siuvėjus, medžiagos mokyklinio švarko siuvimui galite įsigyti UAB ,,Drobė“ firminėje parduotuvėje Draugystės g. 14. Parduotuvės darbo laikas: I - V nuo 10.000 iki 17.30 val. tel.: 8 616 44014.

 

 • Spausdinti

2015 METŲ 4 IR 8 KLASIŲ MOKINIŲ STANDARTIZUOTŲ TESTŲ REZULTATŲ APŽVALGA

 • Paskutinis atnaujinimas ( 2015-06-03 12:46 )
Kazio Griniaus progimnazija, siekdama gerinti ugdymo kokybę, 2015 m. pavasarį naudojosi Nacionalinio egzaminų centro vykdomo projekto „Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas, II etapas“ parengtais standartizuotais testais, skirtais įvertinti 4 ir 8 klasių mokinių mokymosi pasiekimus, padėti išsiaiškinti konkrečius mokymosi sunkumus ir problemas, kurias galima įveikti mokiniui suteikiant tinkamą pagalbą. Siekiant mokymosi pažangos kiekvienam mokiniui buvo parengta individuali ataskaita apie jo atliktų standartizuotų testų rezultatus, kuriuose atsispindėjo, kurio dalyko kurį pasiekimų lygį jis pasiekė. Ataskaitoje pateiktais rezultatais mokiniai ir jų tėvai gali naudotis su mokytoja/mokytojais aptardami konkrečius vaiko pasiekimų gerinimo klausimus.

Džiugina mūsų progimnazijos mokinių pasiekimai. Aštuntų klasių mokinių matematikos, skaitymo, rašymo, gamtos ir socialinių mokslų standartizuotų testų rezultatai ir šiemet ženkliai viršija respublikos vidurkį. Ketvirtų klasių mokinių matematikos pasiekimai atitinka respublikos vidurkį, o skaitymo, rašymo ir pasaulio pažinimo rezultatai taip pat ženkliai viršija respublikos vidurkį.

Prieduose galite susipažinti su ketvirtų ir aštuntų klasių mokinių pasiskirstymu pagal pasiekimų lygius skirtingų vietovių ir mokyklų tipų kontekste.

 

Parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui N. Šimkevičienė

 • Spausdinti

POLICIJA ĮSPĖJA

 • Paskutinis atnaujinimas ( 2015-04-24 13:42 )

 • Spausdinti

PASIRAŠYTAS ISTORINIS SUSITARIMAS

 • Paskutinis atnaujinimas ( 2015-01-12 10:23 )

,,Šiandien kiekvienam iš mūsų kasdieniame gyvenime ir profesinėje veikloje vis dažniau susiduriant su begale skirtingų ir įvairaus sudėtingumo situacijų, kurioms spręsti reikia ir pačių paprasčiausių, ir specialių teisinių žinių, kaip niekad anksčiau reikšmingas ir aktualus tampa visuomenės teisinis švietimas“. (Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir Lietuvos respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos bendradarbiavimo memorandumas ,,Dėl teisinio visuomenės švietimo“).

Kauno Kazio Griniaus progimnazijos bendruomenei gruodžio 19 d. teko ypatinga proga tapti valstybinės reikšmės dokumento pasirašymo liudininkais.

Švietimo ir mokslo ministras prof. Dainius Pavalkis bei teisingumo ministras dr. Juozas Bernatonis mūsų progimnazijos bendruomenės ir garbingų svečių akivaizdoje pasirašė bendradarbiavimo memorandumą ,,Dėl teisinio visuomenės švietimo“.

Progimnazijos mokiniai ir bendruomenės nariai dalyvavo Pilietiškumo pamokoje, kurią vedė istorijos mokytoja ekspertė Lina Kostiukovienė. Pamokoje aptartos atsakingo, aktyvaus ir kūrybiško žmogaus ugdymosi prielaidos, pilietinės integracijos, sąmoningo mokymosi ir aktyvios pilietinės atsakomybės galimybės.

Tos pačios pamokos metu pasirašytame memorandume dvi ministerijos įsipareigojo atnaujinti pasirenkamojo dalyko „Teisė“ mokymo programą bendrojo ugdymo mokykloms bei pilietiškumo pagrindų bendrąją programą. Taip pat abi ministerijos bendradarbiaus integruojant teisinio švietimo turinį į dėstymo programas šalies profesinio mokymo mokyklose, kurs teisės pagrindų kvalifikacijos tobulinimo programą mokytojams ir toliau aktyviai vykdys visuomenės teisinio švietimo priemones ir veiklas, tokias kaip Konstitucijos egzamino organizavimas, visuomenės informavimas apie įvairius teisinės sistemos aspektus.

„Visi mokiniai susipažįsta su Konstitucija, įgyja esminių žinių apie žmogaus ir piliečio teises. Džiaugiamės, kad prie piliečių ugdymo mokyklose – talkindami kuriant ar atnaujinant mokymo programas, tobulinant mokytojų kompetenciją – aktyviai prisidės ir profesionalūs teisininkai“, – sakė švietimo ir mokslo ministras prof. D. Pavalkis.

„Teisės žinios reikalingos ne tik ministrams ar politikams. Elementariausius ir būtiniausius teisinius dalykus turi išmanyti kiekvienas visuomenės narys. Teisiškai išprusęs žmogus bus doras ir sąžiningas valstybės pilietis, gerbiantis savo šalį ir jos įstatymus“, – įsitikinęs teisingumo ministras J. Bernatonis.

Galimybė progimnazijos bendruomenei tapti valstybinės reikšmės dokumento pasirašymo liudininkais mūsų progimnazijai suteikta kaip ugdymo įstaigai, kurioje skaitlingiausiai Lietuvoje šiemet laikytas Konstitucijos egzaminas, kaip progimnazijai, kurioje pilietinis ir demokratinis ugdymas – neatsiejama žmogaus ugdymo (si) dalis. Daugiau nuotraukų žr. Galerijoje.

Parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Jurevičienė

1 iš 2