Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
 • Instagram
 • Linkedin
Tel.: (8-37) 38 67 48

Mokinių savivalda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokinių tarybos pirmininkas Mantas Puodžiukaitis 8a kl. mokinys

Nariai:

 • Ieva Žukauskaitė, 8a kl.
 • Milda Ražauskaitė, 8a kl.
 • Mantė Bružaitė, 8a kl.
 • Nerija Stankevičiūtė, 8a kl.
 • Smiltė Savickaitė, 8a kl.
 • Danielė Tutlytė, 8d kl.
 • Ema Augulytė, 7a kl.
 • Domas Gudas, 7bkl.
 • Guoda Šmitaitė 7e kl.
 • Marius Bložė, 6d kl.
 • Silvija Motuzaitė, 6d kl.
 • Elvinas Sakalauskas, 6d kl.
 • Simona Šakytė, 6d kl.
 • Jovita Šalnaitė 6b kl.
 • Smiltė Liukaitytė 6f kl.
 • Gabija Kravčuk 6b kl.
 • Vaiva Petrauskaitė 6a kl.
 • Vasarė Straševičiūtė 5b kl.
 • Matas Bukauskas 5b kl.

 

 

Progimnazijos taryba

Progimnazijos taryba yra aukščiausia progimnazijos savivaldos institucija, atstovaujanti mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir telkianti tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų ir kitų progimnazijos bendruomenės narių atstovus svarbiausiems progimnazijos veiklos sričių klausimams aptarti, kolegialiai nagrinėti ir spręsti.
 
Progimnazijos tarybos sudėtis:

Progimnazijos taryba atlieka šias funkcijas:
nustato progimnazijos veiklos perspektyvas, pagrindines veiklos kryptis, ugdymo ir mokymo organizavimo tvarką;
pritaria progimnazijos metiniam veiklos planui, strateginiam planui, progimnazijos darbo tvarkos taisyklėms, ugdymo planui;
inicijuoja progimnazijos bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą, telkia progimnazijos bendruomenę progimnazijos uždaviniams spręsti, ugdo ir plėtoja progimnazijos kultūrą;
vertina progimnazijos vadovų veiklą, pareikšdama nuomonę apie vadovų ketinimus atestuotis;
skiria tėvų atstovus į mokytojų atestavimo komisiją;
teikia siūlymus dėl progimnazijos darbo tobulinimo, saugių darbo, mokinių ugdymo ir globos sąlygų sudarymo, talkina formuojant progimnazijos materialinius ir intelektinius išteklius;
pritaria progimnazijos pajamų ir išlaidų sąmatai, analizuoja ūkinę, finansinę veiklą;
svarsto nebiudžetinių lėšų kaupimo progimnazijos sąskaitoje galimybes, teikia siūlymus dėl jų paskirstymo ir panaudojimo;
mokytojų tarybos teikimu svarsto mokinių šalinimo iš progimnazijos klausimus;
teikia pasiūlymus dėl mokytojų darbo krūvių paskirstymo;
nagrinėja ir vertina progimnazijos psichologinio mikroklimato, demokratinių santykių formavimąsi, inicijuoja progimnazijos, šeimos ir visuomenės bendradarbiavimą, analizuoja bendradarbiavimo galimybes ir patirtį, inicijuoja naujas jo formas, teikia siūlymus progimnazijos vadovybei;
sprendžia kitus klausimus, kurie nepriskiriami kitų progimnazijos savivaldos institucijų ar administracijos kompetencijai.

Metodinė taryba

Progimnazijoje metodinei veiklai organizuoti ir koordinuoti sudaromos metodinė taryba ir dalykų metodinės grupės. Metodinę tarybą sudaro metodinių grupių pirmininkai, progimnazijos direktorius ir direktoriaus pavaduotojai ugdymui. Mokyklos metodinei tarybai vadovauja direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

 

Mokytojų taryba


Kazio Griniaus progimnazijos mokytojų taryba – nuolat veikianti mokyklos savivaldos institucija mokytojų profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti.
Kazio Griniaus progimnazijos mokytojų tarybą sudaro mokyklos direktorius Stanislovas Šimanauskas, direktoriaus pavaduotojos - Vilija Daukšienė ir Lina Jadvyga Jurevičienė, visi mokykloje dirbantys mokytojai, sveikatos priežiūros darbuotoja, psichologė Rita Lilienė, socialinė pedagogė Sandra Mickevičienė, logopedė Kristina Ambrazevičienė, bibliotekos vedėja Danguolė Gudonavičienė ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.
Mokytojų taryba:
inicijuoja progimnazijos kaitos procesus;
formuoja ir koreguoja veiklos tikslus ir uždavinius;
dalyvauja planuojant progimnazijos veiklą;
svarsto mokymo programų įgyvendinimą, ugdymo ir mokymo rezultatus;
aptaria skirtingų gebėjimų mokinių ugdymo organizavimo principus, jų ugdymo ir mokymo programas, metodus;
analizuoja mokinių krūvius, nepažangumo priežastis;
aptaria švietimo reformos įgyvendinimo ir pedagoginės veiklos tobulinimo būdus, mokytojų pedagoginės ir dalykinės kompetencijos ugdymo galimybes;
priima nutarimus vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintais bendraisiais ugdymo planais ir kitais teisės aktais;
priima sprendimus dėl mokinių kėlimo į aukštesnę klasę;
slaptu balsavimu renka atstovus į progimnazijos tarybą;
svarsto mokytojų pedagoginius krūvius, neformaliojo ugdymo organizavimą;
vertina progimnazijos vadovų veiklą, pareikšdama nuomonę apie vadovų ketinimus atestuotis;
teikia progimnazijos vadovybei, atestacijos komisijai siūlymus dėl mokytojų kvalifikacijos tobulinimo;
analizuoja, kaip progimnazija vykdo veiklos ir ugdymo programas;
svarsto ir teikia progimnazijos tarybai pritarti ugdymo planą ir darbo tvarkos taisykles.

Mokytojų metodinės  grupės