Mokiniams, mokinių tėvams, globėjams

Pamokų laikas

1.   800 — 845

2.   855 — 940

3.   950 — 1035

4.   1055 — 1140

5.   1200 — 1245

6.   1255 — 1340
7.   1350 — 1440

Mokyklinė uniforma 

Įsakymas dėl maitinimo tvarkos progimnazijoje

Nemokamas maitinimas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Socialinės paramos mokiniams įstatymu (Žin., 2008, Nr. 149-6027), šeimos dėl socialinės paramos, nemokamo maitinimo gali kreiptis nuo liepos 1 d. visų mokslo metų eigoje, dėl paramos mokinio reikmenims - iki spalio 5 d.

Mokiniai turi teisę į:

•    nemokamus pietus, nemokamą  maitinimą vasaros atostogų metu mokyklose organizuojamose dieninėse  vasaros poilsio stovyklose ir paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam  gyvenančiam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 VRP (153 Eur) dydžio;

•    nemokamus pusryčius, jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 1 VRP (102 Eur) dydžio ir esant socialinio darbuotojo rekomendacijai, šiais atvejais:

•    kai mokinys yra patyręs socialinės riziką;

•    tėvai (vienas iš tėvų) ar mokinys, dėl kurio kreipiamasi, turi negalią;

•    įvykus gaisrui, padariusiam žalą bendrai gyvenančių asmenų turtui, sveikatai.

Kreipiantis dėl paramos pirmą kartą reikia pateikti prašymą - paraišką socialinei paramai mokiniams gauti (pildoma vietoje) ir šiuos dokumentus:

•    suaugusių šeimos narių asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus;

•    vaiko gimimo liudijimą;

•    pažymas apie pajamas (visų pajamas gaunančių šeimos narių už 3 paskutinius mėnesius iki kreipimosi mėnesio arba kreipimosi mėnesio);

•    santuokos liudijimą;

•    sutuoktinio mirties liudijimą, jei pareiškėjas yra našlys (ė);

•    ištuokos liudijimą, jei pareiškėjas yra išsituokęs;

•    atsižvelgiant į aplinkybes - kitus dokumentus.

Dėl paramos skyrimo bendrai gyvenantys asmenys ar vienas gyvenantis asmuo turi kreiptis pagal deklaruotą gyvenamąją vietą, o jei gyvenamoji vieta nedeklaruota arba nesutampa su faktine gyvenamąja vieta Kauno mieste - pagal faktinę gyvenamąją vietą.

Iškilus klausimams dėl socialinės paramos gavimo, kreiptis į mokyklos socialinę pedagogę Sandrą Mickevičienę.